دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع سرکار خانم خدیجه عباسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۵ | 
جلسه دفاع سرکار خانم خدیجه عباسی با موضوع : 
ارتقای سواد سلامت درباره خودمراقبتی در دوره‌ی بارداری و بررسی تأثیر آن بر خودمراقبتی زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت پاکدشت در سال ۹۵-۹۶

استاد راهنما:
دکتر مهناز صلحی
 
نویسنده:
خدیجه عباسی
 
 (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
در رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
شهریور ۱۳۹۷
روز دفاع:۹۷/۶/۳۱

روز شنبه ساعت ۱۱-۱۰

چکیده
ارتقای سواد سلامت خودمراقبتی در دوره‌ی بارداری و تأثیر آن بر خودمراقبتی زنان باردار
زمینه و هدف: مراقبت‌های دوران بارداری، پیامدهای نامطلوب حاملگی را کاهش می‌دهد، سلامت مادر را حفظ نموده و منجر به تولد نوزاد سالم می‌گردد. هدف این مطالعه ارتقای سواد سلامت خودمراقبتی در دوره‌ی بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت و تعیین تأثیر آن بر خودمراقبتی در دوره بارداری در این زنان است.
مواد و روش ها: این مطالعه در  بهمن ماه ۱۳۹۵ شروع و شش ماه ادامه داشت. در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، ۸۰ نفر از زنان باردار به روش نمونه گیری تصادفی ساده چند مرحله‌ای انتخاب و با روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه ۴۰ نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های محقق ساخته بر اساس نتایج مطالعات بود که اعتبار و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی کسب شد. پرسشنامه ها قبل از مداخله، یک و دو ماه پس از مداخله، در بهمن و اسفند ۱۳۹۵ و فروردین ۱۳۹۶  پر شده بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تکمیل اولیه پرسشنامه‌ها، مداخله آموزشی مناسب فقط در گروه مداخله طراحی و اجرا شد.  این مداخله شامل استفاده از روش های آموزشی سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، تمرین عملی و مشاوره، همچنین ارائه کتابچه های آموزشی، نمایش پاورپوینت و فیلم های آموزشی بود. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ با استفاده از آزمون t مستقل، آزمون من ویتنی، آزمون t زوجی و آزمون ویلکاکسون و آزمون مجذور کای RMA (ANOVA) مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری در تجزیه و تحلیل آماری ۰.۰۵ تعیین شد.
نتایج: قبل از مداخله، میانگین نمرات خودمراقبتی جسمی، روانی و خودمراقبتی کل، همچنین نمرات درک محاسبات، درک خواندن، رفتار و سواد سلامت کل در دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی‌داری نداشتند اما یک و دو ماه بعد از مداخله میانگین نمرات این متغیرها در گروه مداخله افزایش یافت و بین دو گروه از این نظر این تفاوت معنادار مشاهده شد.( ۰.۰۰۱p< همه موارد)
نتیجه گیری: ارتقای سواد سلامت درباره خودمراقبتی در دوره‌ی بارداری در زنان مورد بررسی، موجب افرایش خودمراقبتی در این زنان شد، بنابراین برنامه‌ریزی برای مداخلات آموزشی پیشنهاد شد.

 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: واژه‌های کلیدی: سواد سلامت | خودمراقبتی | بارداری | مداخله آموزشی |


دفعات مشاهده: 130 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر