دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع سرکار خانم میترا علی احمدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۵ | 
جلسه دفاع سرکار خانم میترا علی احمدی با موضوع : 

اثرات مصرف چغندر قرمز خام بر پروفایل متابولیک، ظرفیت آنتی اکسیدانی، التهاب و عملکرد ادراکی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر وفا
 
 
دفاع از پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
 
شهریور ۹۷
 
 
 
 
روز دفاع: دوشنبه ۹۵/۶/۲۶ ساعت: ۸:۳۰
 
 
 
چکیده
سابقه و هدف: دیابت نوع ۲ یک سندرم اختلال متابولیک با هیپرگلیسمی، به دلیل کاهش اثرات بیولوژیک انسولین است. در دیابت نوع ۲ مسیر نیتریک اکساید (NO) در بدن، مختل می شود که احتمالا به عنوان یک ارتباط کلیدی بین اختلالات متابولیکی و بیماری های عروقی و شناختی عمل می کند. موادغذایی با نیترات بالا می توانند این اختلال را جبران کنند و منجر به بهبود عوارض ناشی از این بیماری شوند. در این مطالعه ما از چغندر قرمز خام هم به دلیل نیترات و هم به دلیل سایر موادمغذی و آنتی اکسیدانی آن استفاده کردیم. بنابراین هدف، بررسی اثر مصرف چغندر قرمز خام  بر پروفایل متابولیک، ظرفیت آنتی اکسیدانی، التهاب و عملکرد ادراکی افراد مبتلا به دیابت نوع می باشد.
مواد و روشها: ۴۴ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ با میانگین سنی ۵/۴±۵۷  سال در یک مطالعه ی نیمه تجربی به مدت ۸ هفته، مورد برسی قرار گرفتند. در ابتدای مطالعه خونگیری برای بررسی شاخص های متابولیکی (در حالت ناشتا) و آزمون عملکرد شناختی و فشارخون (درحالت غیر ناشتا) انجام شد. سپس بیماران به مدت ۸ هفته، روزانه ۱۰۰ گرم چغندر قرمز خام استفاده کردند. در طی این مدت رژیم غذایی و فعالیت بدنی بیماران ثابت بود. برای بررسی وضعیت تغذیه از فرمهای گزارش غذایی سه روزه و یادآمد ۲۴ ساعته استفاده گردید. پس از پایان هفته هشتم مجددا خونگیری و آزمون عملکرد شناختی و فشارخون انجام شد. شاخص های متابولیکی اندازه گیری شده شامل قند خون ناشتا (FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله (HgA۱C)، شاخص حساسیت انسولینی QUICKI، شاخص مقاومت انسولینی HOMA-IR، پروفایل لیپیدی و آپولیپوپروتئینو آپولیپوپروتئینB۱۰۰ و نسبت APOA۱/APOB۱۰۰، آنزیم های کبدی، هموسیستئین، hs-CRP، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، نیتریک اکساید (NO)، فعالیت پاراکسوناز (PON-۱) می باشد. جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد و در صورت نرمال بودن متغیر ها، برای مقایسه متغیر کمی قبل و بعد از آزمون T زوجی و در غیر اینصورت برای متغیرهای غیرنرمال آزمون Wilcoxon استفاده شد. تجزیه و تحلیل این پرسشنامه ثبت خوراک با استفاده از نرم افزار Nutrition ۴ انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ (USA ,IL ,Chicago ,SPSS Inc) انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از ۸ هفته مداخله، شاخص های قند خون ناشتا (FBS) میانگین تغییرات= mg/dl ۱۳)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱C) ،( میانگین تغییرات ۳/۰ درصد) (۰۰۷/۰(P=، آپولیپوپروتئین  B۱۰۰ (میانگین تغییرات mg/dl ۸) (۰۳۰/۰(P=، نسبت APOA۱/APOB۱۰۰ (میانگین تغییرات ۰۹/۰) (۰۴۳/۰(P=، آنزیم های کبدی: AST  (میانگین تغییرات U/L ۷۳/۱ ) (۰۴۱/۰(P= ،ALT ( میانگین تغییراتU/L ۷/۳)(۰۰۱/۰ (P= ،هموسیستئین (میانگین تغییرات µmol/L  ۸۸/۷) (۰۰۱/۰(P<، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) (میانگین تغییرات  µmol/L ۱۰۰) (۰۰۱/۰(P< ، آزمون های عملکرد شناختی: تولزپیردون (میانگین تغییرات ۴۵/۶) (۰۰۱/۰(P= و آزمون یادگیری عددی (میانگین تغییرات ۱۱/۳) (۰۰۱/۰(P< ، فشارخون سیستولیک (میانگین تغییرات mmHg ۲۷/۱)     ( ۰۰۱/۰(P< و دیاستولیک (میانگین تغییرات mmHg ۶۶/۱) (۰۲۱/۰(P= ، به شکل معنی داری از لحاظ آماری (۰۵/۰(P< بهبود یافتند. همچنین مصرف فولات در رژیم غذایی به شکل معنی داری (۰۳۸/۰(P= افزایش یافت. در حالیکه شاخص های انسولین، HOMA-IR، QUICKI، آپولیپوپروتئین، پروفایل لیپیدی، hs-CRP، نیتریک اکساید و پاراکسوناز-۱، تغییر معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری: مطاله ی ما نشان داد که ۱۰۰ گرم چغندر قرمز خام باعث بهبود معنی دار بسیاری از شاخص های بیماری دیابت نوع ۲ می شود. بنابراین چغندر قرمز خام به عنوان یک ماده ی غذایی و نه مکمل برای حفظ کلیه ریزمغذی ها و آنتی اکسیدان ها و فیبر و همچنین به دلیل اثرات سینرژیستی آن ، می تواند یک راه آسان، ارزان و بسیار ارزشمند برای بهبود کیفیت و کاهش عوارض بیماری در افراد مبتلا به دیابت نوع دو پیشنهاد شود.
واژگام کلیدی: دیابت نوع۲، چغندر قرمز، نیتریک اکساید، قند خون، عملکرد شناختی، آپولیپوپروتئین ها، التهاب، آنتی اکسیدان، فشارخون


CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 138 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر