دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • روابط عمومی
  • آزمایشگاه ها
  • معاونت ها
  • خدمات الکترونیک
  • مراکز تحقیقاتی
  • گروه های آموزشی
  • ارتقاء اعضای هیئت علمی
  • دفتر توسعه آموزش

جلسه دفاع جناب آقای حسین شهبازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۵ | 
جلسه دفاع جناب آقای  حسین شهبازی
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
عنوان 
ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی ماشین آلات فرآیند ذوب و نورد فولاد مبتنی بر روش ISO ۱۲۱۰۰ (مطالعه موردی در سال ۱۳۹۵)
استاد راهنما
دکتر رسول یاراحمدی
استادان مشاور
دکتر ایرج علی محمدی
دکتر حسین ابراهیمی


زمان دفاع :۲۶ /۰۶/ ۹۷ ساعت :۱۳ مکان : سالن کنفرانس دانشکده
چکیده
مقدمه: صنعت فولاد به دلیل نیاز به نیروی انسانی زیاد و فن آوری بالا، یکی از خطرناک ترین صنایع می باشد. انتخاب و استفاده از روش های مختلف برآورد ریسک می تواند منجر به اولویت بندی متفاوتی از ریسک ها گردد و نتیجتا به مدیریت ناصحیح ریسک های مورد مطالعه ختم شود. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک و مقایسه ابزارهای برآورد ریسک ارائه شده بر پایه اصول ISO ۱۲۱۰۰ در کارخانجات ذوب و نورد گرم فولاد در جهت پیشگیری منطقی و بهینه مدیریت ریسک اجراء گردید.
روش کار: این مطالعه توصیفی بر اساس اصول ISO ۱۲۱۰۰ در فاز تولید در سال ۱۳۹۶ انجام شده است. برای شناسایی خطرات از تکنیک HAZID استفاده شد. ابتدا به اعضای تیم ارزیابی ریسک دوره آموزشی برگزار گردید و برای سنجش اثر بخشی دوره آموزشی قبل و بعد از آموزش از افراد آزمون گرفته شد، سپس یک ارزیابی ریسک آزمایشی قبل از ارزیابی ریسک واقعی اجرا گردید. خطرات شناسایی شده با استفاده از روش های ماتریس ریسک، امتیاز دهی عددی، ابزار ترکیبی و متد PILZ مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج ارزیابی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: در شرکت نورد گرم ۲۴۹ خطر و در شرکت ذوب ۲۲۴ خطر شناسایی گردید. تفاوت معناداری بین میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش مشاهده شد. در شرکت نورد گرم (فرآیند تولید میلگرد) فولاد مورد مطالعه در ارزیابی ریسک با ابزار ترکیبی ۸۳ % ، ابزار امتیاز دهی عددی ۴۴ % ، روش ماتریس ریسک ۴۳ % و متد PILZ ۳۷ % ریسک ها را غیر قابل قبول برآورد می کنند و در شرکت ذوب (فرآیند تولید شمش) فولاد ابزار ترکیبی ۸۴ % ، متد PILZ ۴۸ % ، روش ماتریس ریسک ۴۱ % و ابزار امتیاز دهی عددی ۴۰% ریسک ها را غیر قابل قبول برآورد می کنند. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که ابزار ترکیبی با دیگر ابزار های مورد مطالعه در همه واحدهای تابعه شرکت ها، در هر دو شرکت و در مجموع ریسک ها تفاوت معنی داری یافت شد (P value > ۰/۰۵) و تفاوت معنی داری بین ابزار امتیازدهی عددی و روش ماتریس ریسک یافت نشد (P value <۰/۰۵).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که تقریبا همه عوامل زیان آور محیط کار و مخاطرات ایمنی در فرآیند ذوب و نورد گرم فولاد وجود دارد. ابزار ترکیبی تعداد سطوح ریسک غیر قابل قبول بیشتری را نسبت به دیگر ابزارهای مورد مطالعه برآورد می کند. با استفاده از ابزار امتیاز دهی عددی می توان ماتریس ریسک را کمی سازی کرد و به جای یکدیگر استفاده کرد. استفاده از پارامتر های مختلف در ابزار برآورد ریسک، اصطلاحات مورد استفاده در توصیف امتیاز پارامترها و متقارن و نامتقارن بودن ماتریس ارزیابی ریسک ابزارها باعث متفاوت و یکسان برآورده شدن سطوح ریسک در ابزار ترکیبی و ماتریس ریسک می گردد.
CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کلمات کلیدی: برآورد ریسک | ISO 12100 | HAZID | نورد گرم و ذوب فولاد |


دفعات مشاهده: 234 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر