دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

سالنامه آماری 92
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فهرست ۱۳۹۶/۳/۲۸ 601.81 KB
2 فصل اول -حوزه ریاست ۱۳۹۶/۳/۲۸ 744.25 KB
3 فصل دوم - مدیریت آمارو فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۳/۲۸ 1280.24 KB
4 فصل سوم - معاونت آموزشی ۱۳۹۶/۳/۲۸ 1320.25 KB
5 فصل چهارم - معاونت دانشجوئی و فرهنگی ۱۳۹۶/۳/۲۸ 599.62 KB
6 فصل پنجم - معاونت بهداشتی ۱۳۹۶/۳/۲۸ 441.52 KB
7 فصل ششم - معاونت درمان ۱۳۹۶/۳/۲۸ 881.68 KB
8 فصل هفتم - معاونت تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶/۳/۲۸ 653.17 KB
9 فصل هشتم - معاونت غذا و دارو ۱۳۹۶/۳/۲۸ 537.02 KB
10 فصل نهم - معاونت بین الملل ۱۳۹۶/۳/۲۸ 261.43 KB
11 فصل دهم - مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی ۱۳۹۶/۳/۲۸ 720.04 KB
12 فصل یازدهم - معاونت توسعه مديريت وبرنامه ريزي منابع ۱۳۹۶/۳/۲۸ 792.06 KB