دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

همان طور که مستحضرید شورای انتشارات دانشگاه وظیفه ارزیابی پیش نویس کتب تالیف یا ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی را بر عهده دارد که بخشی از آن بر اساس فرایند داوری داخلی صورت می‏گیرد. بر همین اساس از کلیه اعضای هیات علمی که تمایل دارند در داوری کتب مشارکت کنند دعوت می‏شود با مکاتبه با آدرس الکترونیک research.sap@iums.ac.ir اطلاعات فردی خود شامل حوزه فعالیت علمی، زمینه کاری و تخصصی و تلفن تماس خود را در اختیار این اداره قرار دهند.

  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن