دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • پژوهش
 • آموزش
 • خدمات
 • هسته های پژوهشی

چرخه پژوهش
پژوهشیار
فرمها
بانک ایده
عناوین پژوهشی


برنامه های آموزشی
منابع تخصصی
رزیدنتیگفتار درمانی
وزوز گوش


شنوایی
تعادل

بویایی
پولیپ بینی
سرطان های سر و گردن
قاعده جمجمه
اعصاب شنوایی و وزوز گوش
ENT and Head & Neck Research Center and Deprtment, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Iran University of medical sciences (IUMS), Tehran, Iran
 
 • کارگاه ۱
 • کارگاه ۲
 • کارگاه ۳
 • کارگاه ۴
 • کنگره ۱
 • کنگره ۲
 • کنگره ۳
 • کنگره ۴

متن

متن

متن

متن