دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
November 22, 2017

تبریک و تقدیر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه به دلیل کسب رتبه 5 در ارزشیابی دانشگاه

تبریک و تقدیر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه به دلیل کسب رتبه 5 در ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ..

more...
img_yw_news
November 12, 2017

کارگاههای پیشنهادی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

در راستای اهداف و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، و ضرورت توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در جهت تجاری سازی ایده و محصولات علمی، سلسله کارگاههای آموزشی پیوست در دانشگاه برگزار خواهد شد. ..

more...
img_yw_news
November 12, 2017

معیارهای جذب هیات علمی در سال 1396

..

more...
img_yw_news
October 11, 2017

نتایج ارزشیابی سال 1395 مرکز: 40 مقاله و 2358 ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در سال 1395

..

more...
img_yw_news
September 26, 2017

ارایه سخنرانی اعضا هیات علمی در هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران - شهریور 1396

..

more...

Tab2
Tab2
Tab2
Tab2
Tab2

Tab3
Tab3
Tab3
Tab3
Tab3

Tab5
Tab5

Tab6
Tab6

Tab7
Tab7

Tab8
Tab8