پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴

خوش آمدید

مجله علمی پژوهشی ره آورد سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه های آموزش بهداشت ،ارتقاء سلامت ،ارگونومی ،بهداشت حرفه ای ،علوم تغذیه ،بهداشت محیط ،اپیدمیولوژی ،آمار زیستی ار راه انتشار جدیدترین یافته های علمی در حوزه های فوق در قالب فصل نامه به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی فعالیت می نماید .مقالات مورد پذیرش در این نشریه مقالات پژوهشی (original article) ومقالات مروری (reviewq article) می باشد ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن