دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

اولین کنفرانس یکروزه تفکر استراتژی در مرکز تحقیقات طب پیشگیری وسلامت جمعیت

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

معرفی گروه پزشکی اجتماعی به عنوان گروه آموزشی برتر مبتنی بر پژوهش در دانشگاه

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

معرفی جناب آقای دکتر مرادی عضو محترم مرکز تحقیقات به عنوان پژوهشگر برتر

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵

جذب دوره پسادکترای پژوهشی (Post-doc Research Fellowship) در مرکز تحقیقات

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵

انتصاب سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی به عنوان ریاست مرکز تحقیقات طب پیشگیری سلامت جمعیت

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن