دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری آزمون های آسکی بورد تخصصی و فوق تخصصی1396

برگزاری آزمون های آسکی بورد تخصصی و فوق تخصصی1396   ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم