پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه راه هوایی جهت اینترنهای طب اورژانس

کارگاه راه هوایی جهت اینترنهای طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه کریکوتیروتومی و درمان پنوموتوراکس

کارگاه کریکوتیروتومی و درمان پنوموتوراکس برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه BLS برای کارورزان طب اورژانس

کارگاه BLS برای کارورزان طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه گچ و آتل گیری جهت اینترن های طب اورژانس

کارگاه عملی گچ و آتل گیری در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه BLS و ACLS برای کارورزان طب اورژانس

کارگاه BLS و ACLS برای کارورزان طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم