دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی با همکاری معاونت توسعه آموزش دانشگاه در نظر دارد کارگاه شبیه سازی بالینی برای اعضا محترم هیات علمی گروه های بالینی برگزار نماید. این کارگاه روز یکشنبه 1396/05/15 در سالن کنفرانس دفتر ریاست برگزار می گردد. دبیر این کارگاه آقای دکتر علی بیداری با همکاری آقای دکتر مرتضی حسن زاده برگزار می گردد.

 
معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی با همکاری معاونت توسعه آموزش دانشگاه در نظر دارد کارگاه "آشنایی با  برگزاری آزمون به روش PMP و Key features "برای اعضا محترم هیات علمی گروه های بالینی برگزار نماید. این کارگاه روز سه شنبه 1396/05/24در سالن کنفرانس دفتر ریاست برگزار می گردد. دبیر این کارگاه آقای دکتر علی بیداری با همکاری آقای دکتر مرتضی حسن زاده برگزار می گردد.
 

معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی: دکتر علی بیداری

مرتبه علمی: استاد
فوق تخصص روماتولوژی
 
«معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی»
 
تعریف:
دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی (EDO) در سال 1384 با هدف ارتقاء کیفیت آموزش راه اندازی و در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی ایران به معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی ارتقا یافته و فعالیت های خود را در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، نوآوری و پژوهش در آموزش، توانمند سازی اعضاء هیئت علمی و برنامه ریزی راهبردی آموزش ادامه خواهد داد.این معاونت ایجاد ارتباط مناسب بین مرکز توسعه و مطالعات دانشگاه از یک سو و دفاتر توسعه آموزش پزشکی ییمارستانی و گروه های آموزشی از سوی دیگر را برعهده دارد.
این واحد برای انجام وظایف خود در حیطه های مذکور دارای سه واحد زیر مجموعه مشتمل بر واحد  توانمندسازی اعضای هیات علمی، واحد ارتقای ارزشیابی وبرنامه ریزی آموزشی و نیز واحد پژوهش درآموزش می باشد.
 
 
اهداف پیوسته
 
برنامه ریزی آموزشی
 • ارائه مشاوره و همکاری در تدوین برنامه های آموزشی گروه های آموزشی با مشارکت EDC
 • نیازسنجی آموزشی و بررسی امکان ایجاد رشته های جدید یا تلفیقی
 • همکاری و ارائه مشاوره درتدوین طرح درس و دوره های آموزشی در مقاطع مختلف (پزشکی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ و تحصیلات تکمیلی) و بازنگری آن ها
 • شناسایی، معرفی، طراحی و ارائه مشاوره در زمینه اجرای فن آوری های نوین آموزشی
ارزشیابی
 • ارائه مشاوره و همکاری در تدوین و توسعه برنامه های ارزشیابی اعضای هیئت علمی، فراگیران، برنامه ها، گروه های آموزشی و به روز رسانی آنها
 • اجرای پروژه های حیطه ارزشیابی در موارد خاص
پژوهش در آموزش
 • ساماندهی، هدایت، پشتیبانی و توسعه امور مربوط به پژوهش در آموزش در حوزه دانشکده پزشکی
 • همکاری با EDC در اجرای پروژه های مشترک پژوهشی
توانمند سازی اعضاء هیئت علمی
 • نیازسنجی آموزشی و برگزاری دوره ها و کارگاه ها و جلسات توجیهی مورد نیاز  اعضای هیات علمی و ایجاد مشوق ها و زمینه لازم جهت شرکت اعضا از طریق مشارکت با EDC
 • برنامه ریزی و اجرای جلسات هم اندیشی اساتید در حیطه آموزش
 • تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه  ارزشیابی و آموزش پزشکی
 • مشارکت در توسعه برنامه های آموزش مجازی
برنامه ریزی راهبردی
 • تشکیل کمیته های راهبردی با مشارکت گروه های آموزشی پایه و بالینی در سطح دانشکده پزشکی
 • تدوین، بازنگری و پایش برنامه های راهبردی دانشکده پزشکی
 
 
اهداف کوتاه مدت
 
حوزه برنامه ریزی آموزشی
 • بازبینی و بازنگری برنامه آموزشی پزشکی عمومی در مقطع پیش بالینی در بلوکهای ادغام یافته مشتمل بر اعصاب،  سیستم اسکلتی عضلانی محوری، قلب، گردش خون، تنفس، بینایی و شنوایی، خون، ادراری، تولید مثل، پوست و غدد، گوارش و دستگاه اسکلتی اندام
 • اجرای آموزش بر اساس طرح درس ادغام یافته تا پایان سال جاری
حوزه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی
 • اجرای کارگاه های توانمند سازی در موضوعات مختلف
حوزه مرکز مهارتهای بالینی
 • توسعه و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی جهت کارایی کامل این مرکز در اجرای منظم آزمونهای آسکی و نیز آزمون صلاحیت حرفه ای کارورزان
حوزه برنامه ریزی راهبردی
 • فعال سازی کمیته راهبردی دانشکده پزشکی از طریق تشکیل جلسات برنامه ریزی شده
 • توانمند سازی و توجیه اعضاء کمیته راهبردی جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی از طریق برگزاری جلسات آموزشی
 • تدوین پیش نویس اولیه برنامه راهبردی دانشکده پزشکی
 
 
اهداف دراز مدت
 
حوزه برنامه ریزی آموزشی
 • ایجاد شبکه پیوسته EDO  بیمارستانی با محوریت معاونت توسعه و برنامه ریزی آموزش پزشکی به منظور هم افزایی حداکثری نیروی انسانی و امکانات
 • ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های صورت گرفته در حوزه آموزش از طریق تخصیص بودجه معین و سازو کار مجزا برای ارائه، تصویب و پشتیبانی طرح های پژوهشی مرتبط
 • مجازی سازی دروس تعیین شده در کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی تا سقف اختیار تعیین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال 1399
 • ایجاد بیمارستان شبیه سازی با احداث ساختمان جدید سه طبقه در مجاورت ساختمان دانشکده پزشکی
دکتر مرتضی حسن زاده:  عضو هیات علمی گروه داخلی - هیات علمی معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی
 
صغری آتش بهار :  کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی

مریم موسوی:  کارشناس ارتقاء و ترفیع پایه
 
تلفن: 88602208 -داخلی 3411

پست الکترونیک: EDO-MC@iums.ac.ir

نشانی: دانشکده پزشکی ، طبقه سوم