دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
دکتر علی محمد اصغری
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 86703401- 88622592

معاونت امور هیات علمی
ماموریت معاونت امور هیئت علمی، ساماندهی کلیه امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقاء کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی جهت وصول به اهداف دانشکده و در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های دانشگاه می باشد. شعار معاونت "پاسداشت جایگاه و منزلت اعضاء هیئت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه ای" می باشد.
زیرمجموعه های این معاونت به شرح ذیل است:
 • اداره هیئت علمی
 • واحد ارتقاء
 • واحد ترفیع پایه
 • واحد ارزشیابی
 • واحد جذب
رئوس وظایف:
 1. انجام امور اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی
 2. انجام امور مرتبط با ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
 3. انجام امور مرتبط با ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی
 4. ارزشیابی اعضاء هیئت علمی
 5. پیگیری امور رفاهی
 6. انجام امور مدیران گروه
شماره های تماس:
شماره تماس (مستقیم) معاونت: 88622592
شماره تماس (داخلی):
- مسئول دفتر: 86703401
- واحد ارتقاء و ترفیع پایه: 86703403
- اداره هیئت علمی: 86703444

پست الکترونیک: Faculty-MC@iums.ac.ir

آدرس: دانشکده پزشکی، طبقه سوم، معاونت امور هیئت علمی