دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE

ساختمان دانشکده پزشکی- زیرزمین
کتابخانه:           88602210-  86703084
امور پایان نامه ها:           88602230
طرح تحقیقاتی:                          86703083
کمیته اخلاق:                              86703083- 86703346

 
AWT IMAGE

AWT IMAGE 

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

AWT IMAGE  دکتر مهرداد افتخار
                                             سمت : معاون پژوهشی
                                           رتبه علمی : دانشیار


 
امور پایان نامه ها:  88602230

طرح تحقیقاتی:   86703083

کمیته اخلاق:  86703083

کتابخانه: 86703084
             88602212
امور پایان نامه ها:  88602230

طرح تحقیقاتی:   86703083

کمیته اخلاق:  86703083

کتابخانه: 86703084
             88602212

AWT IMAGE
معاون پژوهشی  دانشکده
دکتر مهرداد افتخار