دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۳۱ | 

مهدی مهدیزاده

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۴۳
mehdizadehmiums.ac.ir
CV

محمدتقی جغتایی

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۹
mt.joghataeiyahoo.com
CV

ملیحه نوبخت

دکترای تخصصی بافت شناسی

رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۶
nobakht.miums.ac.ir

CV
 AWT IMAGE

فرشته مهرآئین

دکترای تخصصی بافت شناسی

رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۷۸۳
mehrain.fiums.ac.ir

CV

AWT IMAGE

مینا افتخارزاده

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استادیار

eftekhrzadeh.eiums.ac.ir

CV

AWT IMAGE
 

حمیدرضا عسگری

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۵۳
asgari.hriums.ac.ir

CV

AWT IMAGE

مهرداد بختیاری

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۷۲
bakhtiari.miums.ac.ir

CV

AWT IMAGE

هما رسولی

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی:دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۵

rasooli.hiums.ac.ir
CV

AWT IMAGE
 

سید مرتضی کروجی

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۳
koruji.miums.ac.ir

CV

منصوره سلیمانی

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۳۲۰۲

soleimani.miums.ac.ir
CV

AWT IMAGE

فاطمه مرادی

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۷۲
f۷moradigmail.com

CV
AWT IMAGE

رضا شیرازی

دکترای تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۸۲۱
shirazi۱rezagmail.com
shirazi.riums.ac.ir
CV

AWT IMAGE

روناک شعبانی

دکتری تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۳۸

shabani.riums.ac.ir

CV

رضا احدی

دکتری تخصصی علوم تشریح

رتبه علمی: استادیار

تلفن تماس:۰۲۱۸۶۷۰۴۶۱۲

rezaahadi۱۳۵۳gmail.com

CV

AWT IMAGE

زهرا زندیه


رتبه علمی: استادیار

دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل

تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸

zandie.dvmgmail.com

CV

AWT IMAGE

فاطمه سادات امجدی


رتبه علمی: استادیار

دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل

تلفن تماس:۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸

CV

AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 5033 بار   |   دفعات چاپ: 356 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر