دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آیین نامه ها
 • فرم ها
 • سرفصل ها
 • مقاطع و رشته ها
 • برنامه کلاسی
 • برنامه امتحانات
 • تقویم آموزشی
 • فرآیندهابرنامه کلاسی
کد درس

اهم فعالیتهای حوزه آموزشی دانشکده بهداشت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | 
 
اهم فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
1/فعالیتهای مربوط به اعضای هیئت علمی:
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به درخواست های ارتقاء پایه و مرتبه علمی
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به احراز حق محرومیت از مطب
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به استفاده از بورسها وماموریتهای آموزشی
 • بررسی وتنظیم قراردادهای حق التدریس
 • بررسی واقدامات لازم مربوط به اعلام فراخوان جهت جذب هیئت علمی طبق دستورالعملهای ذیربط
 
2/فعالیتهای مربوط به اداره آموزش وامور دانشجویی :
 
 • برنامه ریزی وانجام ثبت نام پذیرفته شدگان
 • برنامه ریزی وانجام انتخاب واحد وحذف واضافه در مقاطع مختلف
 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به تصویب پایان نامه ها – برگزاری دفاع دانشجویان وبرگزاری امتحانات جامع
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل – معرفی نامه
 • تشکیل پرونده دانشجویی
 • اعلام فراغت از تحصیل دانشجو درکلیه مقاطع تحصیلی به مقامات ذیربط دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات شورای آموزشی
 • اعلام برنامه درسی وبرنامه امتحانات وبرگزاری آن
 • برنامه ریزی وانجام امورمربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به ثبت نمرات
 • انجام امور مربوط به دانشجویان میهان وانتقالی طبق ضوابط مصوب
 • انجام امور مربوط به آمار وخدمات ماشینی (سیستم سماء)
 
 
 
 
 
3/ فعالیتهای مربوط به دفتر توسعه آموزش :
 • برنامه ریزی ونظارت بر برنامه های درسی وآموزشی
 • مطالعه وبرنامه ریزی استفاده از روشهای نوین آموزشی به جهت ارتقای کیفیت آموزش
 • مطالعه وبرنامه ریزی جهت ارتقای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه های دانش وپژوهش
 • مطالعه وبرنامه ریزی جهت ارزشیابی اعضای هیئت علمی مبنی بر فرایندهای یاددهی ویادگیری وهمچنین ارزشیابی دانشجویان دراین فرآیند
 • مطالعه وآموزش های لازم جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد ومتعهد وخلاق
 • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • شرکت مستمرو فعال در جلسات آموزشی
 
4/ فعالیتهای مربوط به دفتر استعداد درخشان
 
 • پرورش وبکارگیری دانشجویان مستعد وحمایت از دانشجویان علاقمند به فعالیتهای تحقیقاتی
 • مطالعه و برنامه ریزی جهت استعدادیابی برتر بین دانشجویان شاغل به تحصیل
 • بوجود آوردن تسهیلات آموزشی – پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان
 • برگزاری کارگاههای مختلفت در جهت پیشرو پژوهش وساماندهی دانشجویان در زمینه تحقیق وپژوهش
 • مطالعه وبرنامه ریزی جهت بوجود آوردن شرایط پذیرش استعدادهای درخشان
         
           
 

دفعات مشاهده: 662 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر