دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

فرایند، شاخص و فرم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | 

بررسی نحوه اجرا و استقرار برنامه (فرآیند):

 • تعیین و ترکیب تیم زیر کمیته های پایش
 • تعیین چک لیست های مورد نیاز
 • ارسال چک لیست ها به قسمت های مرتبط
 • برنامه ریزی جهت پایش عملکرد منطبق با چک لیست های موجود
 • تدوین گزارشات ناشی از پایش
 • تعیین نقاط قابل بهبود و قدرت منتج از گزارشات
 • تصمیم گیری درخصوص نقاط قابل بهبود
 • ارائه نتایج به سایر زیر کمیته های مرتبط
 • ارائه بازخورد نتایج پایش به ذی نفعان

خروجی های فرآیند پایش کمیته های تخصصی شامل:

ارائه گزارش به کمیته اصلی پایش دانشگاه هر سه ماه یکبار که شامل شاخص های اندازه گیری شده و پیشنهاد های اصلاحی است.

تبصره- در صورت نیاز خروجی های بدست آمده از گزارش پایش زیر کمیته های تخصصی به مسئول کمیته پایش جهت شفاف سازی باید فعالیت های جهت اصلاح و بهبود ارائه گردد.

شاخص های فرایند پایش گروه ها و واحدهای مربوطه

فرم اثربخشی و تحلیل و ذکر علت عدم دستیابی با درصد

   دوره زمانی /تاریخ اندازه­ گیری

شاخص­

معیار پذیرش

نتیجه به دست آمده

تجزیه و تحلیل گزارش

ش پیوست (نمودارهای آماری )

شماره اقدام اصلاحی

(در صورت نیاز)


دفعات مشاهده: 3471 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کمیته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | 

هدف :

پایش عملکرد کمیته ها و اثربخشی فعالیت ها به نسبت برنامه ارجاعی از دانشگاه و آیین نامه و همچنین تطابق اهداف کمیته ها با برنامه استراتژیک دانشگاه و وزارت متبوع

حیطه کاربرد:

این دستورالعمل پایش گروه ها و واحدها و کلیه قسمت های سازمان را در بر می گیرد.

زیر کمیته ها: هر زیر کمیته می تواند 2 الی 3 عضو داشته باشد.

 • زیر کمیته اندیشه و فکر
 • زیر کمیته مشورتی
 • زیر کمیته پایش چک لیست ها و فرم ها
 • زیر کمیته آسیب شناسی و ارائه راهکارها

مسئولیت ها

 • مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کمیته پایش می باشد.
 • کلیه گروه ها و واحدها موظف به ارائه اطلاعات ورودی و مورد نیاز کمیته پایش می باشند.
 • کمیته پایش موظف به ارائه گزارش پایش گروه ها به مسئول پایش و ارزشیابی دانشگاه به صورت هر سه ماه یکبار می باشد.
 • زیر کمیته های پایش از بین اعضای خود برای هر یک از کمیته های تخصصی خود اعضایی را تعیین می کند.
 • اعضاء تعیین شده مسئول تهیه و ارائه گزارش پایش مربوطه مطابق با فرمت یکسان پایش می باشند.
 • اعضاء زیر کمیته های پایش بنا به ضرورت می توانند در جلسات کمیته های تخصصی پایش حضور داشته باشد.

شرح فعالیت ها:

کمیته پایش درجلسات دوره ای خود گزارش های پایش مربوط به جلسه های گذشته واحدها و گروه های دانشکده را بررسی می نماید.

1-5- ورودی های فرآیند پایش گروه ها و واحدها شامل:

 • دستورالعمل پایش
 • جدول گانت برنامه زیر کمیته های تخصصی پایش
 • مصوبات و درخواست های کمیته پایش دانشگاه
 • فرآیند انجام کار زیر کمیته ها شامل تشکیل جلسات، کارگروه های تخصصی

2-5- خروجی ها شامل:

مستندات تهیه شده از قبیل دستورجلسه و صورتجلسات، راهنماها و دستورالعمل ها

تبصره 1: دبیر هر زیر کمیته موظف است زمان و دستور جلسه کمیته مربوطه را قبل از تشکیل هر جلسه به کل افراد ارسال نماید. پس از پایان هر جلسه صورتجلسات مربوطه نیز برای مدیر کمیته پایش دانشکده و دانشگاه ارسال می شود.


دفعات مشاهده: 3176 بار   |   دفعات چاپ: 169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای کمیته پایش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | 

مسئول کمیته: دریادخت مسرور
 
اعضا:

 • دکتر طاهره نجفی قزلجه
 • زهرا احمدی
 • عزت جعفرجلال
 • مرحمت فراهانی نیا
 •  زهرا کاشانی نیا
 • دکتر لیلی بریم نژاد
 • دکتر تهمینه صالحی
 • ژاله محمدعلیها
 • دکتر آلیس خاچیان
 • دکتر معصومه خیرخواه
 • دکتر مهناز شوقی
 • محمدرضا زارعی

 • مسئول کمیته پایش هر دانشکده با ابلاغ رئیس دانشکده منصوب می شود.
 • مسئول کمیته پایش دانشکده موظف است زیر کمیته های تخصصی را تشکیل داده و افرادی جهت مسئولین زیر کمیته ها تعیین و معرفی نماید.
 • مسئولین زیرکمیته های پایش به مدت یکسال معرفی می گردند و در صورت کارکرد فعال می توانند برای سال بعد نیز انتخاب گردند

شرح وظایف کمیته پایش:

کمیته پایش پس از اخذ ورودی های زیر اقدام به بررسی می نماید:

 • تطابق و کفایت اهداف با استراتژی های دانشگاه
 • نتایج بدست آمده از فعالیت های انجام شده
 • تعیین و به روزآوری شاخص های عملکردی
 • عملکرد زیر کمیته های تخصصی به نسبت برنامه عملیاتی
 • میزان اثربخشی عملکرد زیر کمیته های تخصصی در راستای اهداف و برنامه های تعریف شده دانشگاه
 • بررسی علل عدم اثر بخشی ها با ذکر علت

دفعات مشاهده: 3243 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر