دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان شهدای هفتم تیر مرداد 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 205 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان حضرت رسول اکرم مرداد ماه1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 214 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی مرداد ماه 1398 روزهای سه شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی مرداد ماه 1398 روزهای شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان حضرت رسول اکرم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 462 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 460 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 530 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی تیرماه 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 512 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی خرداد ماه 1398 روز سه شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 742 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی خردادماه 1398 روز شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 742 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران خرداد 98بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 737 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران خرداد 98بیمارستان فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 735 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران خرداد 98بیمارستان رسول اکرم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 744 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان حضرت رسول اکرم اردیبهشت 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 851 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان شهدای هفتم تیر اردیبهشت 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 830 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان فیروزگز اردیبهشت 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 840 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی اردیبهشت ماه 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 828 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران فروردین ماه 1398بیمارستان فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱ | 

دفعات مشاهده: 927 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران فروردین ماه 1398بیمارستان رسول اکرم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱ | 

دفعات مشاهده: 899 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران فروردین ماه 1398بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱ | 

دفعات مشاهده: 915 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش