دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پژوهش و آموزش
  • ُسیستم نوبت دهی
  • راهنمای مراجعین
  • درباره مرکز
  • کارکنان


نوبت دهی حضوری
نوبت دهی تلفنی
نوبت دهی اینترنتی
راهنمای استفاده از سیستم نوبت دهی
 

معرفی مسئولین واحد های مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | 

معرفی مسئولین واحدهای مرکز

ردیف

نام نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

دکتر محمدحسین بدخش

سرپرست مرکز

متخصص زنان وزایمان

دکتر افسانه قاسمی

معاون آموزشی

متخصص زنان وزایمان

دکتر نصیری

معاون درمان

متخصص  زنان

دکتر فتانه زنوزی

معاون بهداشت

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهناز اشرفی

معاون پژوهشی

متخصص زنان و زایمان

مهندس حسن مهرجو

مدیر مرکز   

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

فروزان برارپور

مدیر پرستاری

کارشناس ارشد آموزش  مامائی

خدیجه راسخ

مدیریت اطلاعات سلامت

کارشناس مدارک پزشکی

نوشین مشیری

رئیس اداره حسابداری

دیپلم اقتصاد

محمد فضائی

رئیس واحد مدیریت منابع انسانی

کارشناس مدیریت دولتی

مهندس حیدری

فناوری اطلاعات

کارشناس مهندسی کامپیوتر

دکتر احمدرضا تاجیک

مسئول فنی آزمایشگاه

متخصص پاتولوژی

دکتر لادن یونسی

مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سودابه واقعی

مدیر و مسئول فنی داروخانه

دکتر داروساز

مهندس پریسا سلیمانی

مسئول واحد تجهیزات پزشکی

کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی-کارشناس ارشد مهندسی برق، اکترونیک

مهندس پیمان لشنی

مسئول واحد تاسیسات و ساختمان

کارشناس مهندسی تاسیسات (تهویه مطبوع و تبرید)

حیدر جلویز

مسئول تدارکات

کاردان کامپیوتر

محمد دین پژوه

مسئول انبار

دیپلم

فاطمه شاهبداغی

سوپروایزر رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

بایرام شیخ کانلوی میلان

سوپروایزر آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

افروز هامیزاد

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

سکینه اکبری

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

اکرم گودرزی

سوپروایزر بالینی

کارشناس مامائی

فاطمه بخشی

سوپروایزر آموزشی

کارشناس پرستاری

فاطمه پوردبیری

سوپروایزر بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی

فاطمه صفری

سوپروایزر کنترل عفونت

کارشناس پرستاری

دکتر سمیه شهری

مسئول واحد بهبود کیفیت

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مهندس فرناز نگینی

مسئول بهداشت محیط

کارشناس بهداشت

مهندس فاطمه چراغ زاده

مسئول بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

نرگس میرزائی

مسئول تغذیه

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

افسانه گنجی

 مسئول حقوق گیرنده خدمت و مددکاری

کارشناس مددکاری

میرمهدی میراسدی کوچکی

مسئول واحد نگهبانی

دیپلم

شهربانو رئیسیان

مسئول کتابخانه

کاردان کتابداری

حسین قاسمی نوبهاری

مسئول تلفن خانه

دیپلم

هما کریمیان

مسئول رسیدگی به شکایات

دیپلم

فتانه صمدزاده

مسئول خدمات و مسئول لنژری

دیپلم

محمد فضائی

مسئول نقلیه

کارشناس مدیریت دولتی

معرفی مسئولین واحدهای مرکز

ردیف

نام نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

دکتر محمدحسین بدخش

سرپرست مرکز

متخصص زنان وزایمان

دکتر افسانه قاسمی

معاون آموزشی

متخصص زنان وزایمان

دکتر نصیری

معاون درمان

متخصص  زنان

دکتر فتانه زنوزی

معاون بهداشت

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهناز اشرفی

معاون پژوهشی

متخصص زنان و زایمان

مهندس حسن مهرجو

مدیر مرکز   

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

فروزان برارپور

مدیر پرستاری

کارشناس ارشد آموزش  مامائی

خدیجه راسخ

مدیریت اطلاعات سلامت

کارشناس مدارک پزشکی

نوشین مشیری

رئیس اداره حسابداری

دیپلم اقتصاد

محمد فضائی

رئیس واحد مدیریت منابع انسانی

کارشناس مدیریت دولتی

مهندس حیدری

فناوری اطلاعات

کارشناس مهندسی کامپیوتر

دکتر احمدرضا تاجیک

مسئول فنی آزمایشگاه

متخصص پاتولوژی

دکتر لادن یونسی

مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سودابه واقعی

مدیر و مسئول فنی داروخانه

دکتر داروساز

مهندس پریسا سلیمانی

مسئول واحد تجهیزات پزشکی

کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی-کارشناس ارشد مهندسی برق، اکترونیک

مهندس پیمان لشنی

مسئول واحد تاسیسات و ساختمان

کارشناس مهندسی تاسیسات (تهویه مطبوع و تبرید)

حیدر جلویز

مسئول تدارکات

کاردان کامپیوتر

محمد دین پژوه

مسئول انبار

دیپلم

فاطمه شاهبداغی

سوپروایزر رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

بایرام شیخ کانلوی میلان

سوپروایزر آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

افروز هامیزاد

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

سکینه اکبری

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

اکرم گودرزی

سوپروایزر بالینی

کارشناس مامائی

فاطمه بخشی

سوپروایزر آموزشی

کارشناس پرستاری

فاطمه پوردبیری

سوپروایزر بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی

فاطمه صفری

سوپروایزر کنترل عفونت

کارشناس پرستاری

دکتر سمیه شهری

مسئول واحد بهبود کیفیت

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مهندس فرناز نگینی

مسئول بهداشت محیط

کارشناس بهداشت

مهندس فاطمه چراغ زاده

مسئول بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

نرگس میرزائی

مسئول تغذیه

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

افسانه گنجی

 مسئول حقوق گیرنده خدمت و مددکاری

کارشناس مددکاری

میرمهدی میراسدی کوچکی

مسئول واحد نگهبانی

دیپلم

شهربانو رئیسیان

مسئول کتابخانه

کاردان کتابداری

حسین قاسمی نوبهاری

مسئول تلفن خانه

دیپلم

هما کریمیان

مسئول رسیدگی به شکایات

دیپلم

فتانه صمدزاده

مسئول خدمات و مسئول لنژری

دیپلم

محمد فضائی

مسئول نقلیه

کارشناس مدیریت دولتی

معرفی مسئولین واحدهای مرکز

ردیف

نام نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک تحصیلی

دکتر محمدحسین بدخش

سرپرست مرکز

متخصص زنان وزایمان

دکتر افسانه قاسمی

معاون آموزشی

متخصص زنان وزایمان

دکتر نصیری

معاون درمان

متخصص  زنان

دکتر فتانه زنوزی

معاون بهداشت

متخصص زنان و زایمان

دکتر مهناز اشرفی

معاون پژوهشی

متخصص زنان و زایمان

مهندس حسن مهرجو

مدیر مرکز   

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

فروزان برارپور

مدیر پرستاری

کارشناس ارشد آموزش  مامائی

خدیجه راسخ

مدیریت اطلاعات سلامت

کارشناس مدارک پزشکی

نوشین مشیری

رئیس اداره حسابداری

دیپلم اقتصاد

محمد فضائی

رئیس واحد مدیریت منابع انسانی

کارشناس مدیریت دولتی

مهندس حیدری

فناوری اطلاعات

کارشناس مهندسی کامپیوتر

دکتر احمدرضا تاجیک

مسئول فنی آزمایشگاه

متخصص پاتولوژی

دکتر لادن یونسی

مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سودابه واقعی

مدیر و مسئول فنی داروخانه

دکتر داروساز

مهندس پریسا سلیمانی

مسئول واحد تجهیزات پزشکی

کارشناس مهندسی تجهیزات پزشکی-کارشناس ارشد مهندسی برق، اکترونیک

مهندس پیمان لشنی

مسئول واحد تاسیسات و ساختمان

کارشناس مهندسی تاسیسات (تهویه مطبوع و تبرید)

حیدر جلویز

مسئول تدارکات

کاردان کامپیوتر

محمد دین پژوه

مسئول انبار

دیپلم

فاطمه شاهبداغی

سوپروایزر رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

بایرام شیخ کانلوی میلان

سوپروایزر آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

افروز هامیزاد

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

سکینه اکبری

سوپروایزر بالینی

کارشناس پرستاری

اکرم گودرزی

سوپروایزر بالینی

کارشناس مامائی

فاطمه بخشی

سوپروایزر آموزشی

کارشناس پرستاری

فاطمه پوردبیری

سوپروایزر بالینی

کارشناس ارشد روانشناسی

فاطمه صفری

سوپروایزر کنترل عفونت

کارشناس پرستاری

دکتر سمیه شهری

مسئول واحد بهبود کیفیت

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

فرناز نگینی

مسئول بهداشت محیط

کارشناس بهداشت

فاطمه چراغ زاده

مسئول بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

نرگس میرزائی

مسئول تغذیه

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

افسانه گنجی

 مسئول حقوق گیرنده خدمت و مددکاری

کارشناس مددکاری

میرمهدی میراسدی کوچکی

مسئول واحد نگهبانی

دیپلم

شهربانو رئیسیان

مسئول کتابخانه

کاردان کتابداری

حسین قاسمی نوبهاری

مسئول تلفن خانه

دیپلم

هما کریمیان

مسئول رسیدگی به شکایات

دیپلم

فتانه صمدزاده

مسئول خدمات و مسئول لنژری

دیپلم

محمد فضائی

مسئول نقلیه

کارشناس مدیریت دولتی


دفعات مشاهده: 2598 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر