دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه های آموزشی گروه
  • مقالات جدید گروه
  • پایان نامه ها
  • طرح های تحقیقاتی
  • کتاب های مرجع
  • دانشجویان دکترا
  • کنگره های بین المللی
  • مقالات علمی


ورودی سال 92
ورودی سال 93
ورودی سال 94
ورودی سال 95
ورودی سال 96

تقویم برگزاری جلسات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | 
جلسات گروه اپیدمیولوژی  در سال ۹۶
 
موضوع جلسه تاریخ روز ردیف
وضعیت تحصیلی خانم یعقوبی و پذیرش نیروی طرحی خانم محمودی ۱۵/۱/۹۶ سه شنبه ۱
دفاع از پروپوزال آقای کاکولوند دانشجوی کارشناسی ارشد
 
۲۹/۱/۹۶ سه شنبه ۲
بررسی رزومه دکتر نصر متقاضی پذیرش تحصیل ۳۰/۳/۹۶ سه شنبه
 
۳
دفاع از پرو پوزال خانم بیدختی و آقای رحیمی دانشجویان کارشناسی ارشد و برنامه ریزی کارورزی ۱۳/۴/۹۶ سه شنبه ۴
بررسی لاگ بوک های دانشجویان دکترا
 
۲۰/۴/۹۶ سه شنبه ۵
دفاع از پروپوزال آقایان عباسی و خطیبی دانشجویان دکترا
 
۱۰/۵/۹۶ سه شنبه ۶
دفاع از پروپوزال آقایان حسنلویی و خدادوست و امینی دانشجویان دکترا ۱۷/۵/۹۶ سه شنبه ۷
دفاع از پروپوزال خانم لسانی و آقای رحمانی دانشجوی اکارشناسی ارشد و آقای دهقانی دانشجوی دکترا ۲۴/۵/۹۶ سه شنبه ۸
دفاع از پروپوزال خانمها ایزدی و شکاریان و حاتمیان و آقای برش نورد دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴/۶/۹۶ سه شنبه ۹
دفاع از پروپوزال خانمها ورسه و عباسی دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۱/۷/۹۶ سه شنبه ۱۰
دفاع از پروپوزال خانمها محمد صفت و سکوتی و آقای اذانی  دانشجویان کارشناسی ارشد ۲۵/۷/۹۶ سه شنبه ۱۱
بررسی برنامه های کاری گروه
 
۲/۸/۹۶ سه شنبه ۱۲
بررسی پرونده ارتقا دکتر مسعود سلیمانی دودران و دکتر سید عباس متولیان توسط اعضای گروه ۲۳/۸/۹۶ سه شنبه ۱۳
دفاع از پروپوزال آقایان دارابیان و آل ابراهیم دانشجویان کارشناسی ارشد ۲۸/۹/۹۶ سه شنبه ۱۴
دفاع از پروپوزال مجدد آقای آل ابراهیم
 
۵/۹/۹۶ سه شنبه ۱۵
انتخاب دانشجویان جهت همکاری با بیمارستان ها به درخواست دکتر کامروا ۲۱/۹/۹۶ سه شنبه ۱۶
بررسی لاگ بوک ها
 
۱۷/۱۱/۹۶ سه شنبه ۱۷
 

دفعات مشاهده: 686 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورت جلسات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | 
 

دفعات مشاهده: 671 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر