دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش معرفی رئیس امور اداری

:: معرفی رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آّبادی - ۱۳۹۶/۳/۱ -