دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبارداخلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: آقای دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 30 /8/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/8/30

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب ویژه گروه اطفال   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکترمحمد زاده( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه 30/8/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت  8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report   بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی     تاریخ:دوشنبه 22/8/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید   حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 23 /8/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری موضوع: کارگاه آموزشی Original Articleجلسه اول(نحوه نگارش ) گرداننده : مرکز آموزشی درمانی شھید مطھری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده: سرپرست آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکترعلی کبیر تاریخ :چھارشنبه٩۶/٨/١٧ مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شھید مطھری ساعت ٩-١4صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی ،تخصصی وپژوھشگران مراکزآموزشی درمانی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران درکارگاه مذکورآزاد است ثبت نام به صورت حضوری می باشد ۵٠٠،٠٠٠ریال( ھزینه ثبت نام پنجاه ھزار تومان) می باشد  

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش تحقیق

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی  روش تحقیق مقدماتی گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی  برگزار کننده مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکتر کبیر تاریخ :یکشنبه14/8/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 14-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

راند عمومی بیمارستانی

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 9 /8/96ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مشترک بین بیمارستانهای حضرت فاطمه (س) و شهیدمطهری

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)   موضوع :   ژورنال کلاب      گرداننده: آقای دکترفرقانی آقای دکتر شهبازی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)                    آقای دکتر طاوسی       (فلوشیپ سوختگی)               تاریخ :   شنبه  13/8/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)   ساعت 7صبح حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع: ژورنال کلاب                    گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتر رحیمی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   خانم دکتر سلطان تویه ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  یکشنبه  14/8/96   مکان: سالن کنفرانس ساعت 8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی  روش تحقیق مقدماتی گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکتر کبیر تاریخ :یکشنبه14/8/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 14-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش تدریس مقدماتی

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی  روش تدریس مقدماتی گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده مرکز مطالعات وتوسعه آموزشدانشگاه علوم پزشکی ایران خانم دکتر مسرور تاریخ :یکشنبه7/8/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 14-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر(ع)،هاشمی نژاد و شهید مطهری حضرت فاطمه (س)) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کنفرانس مورتالیتی

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  مورتالیتی گرداننده :  آقای دکترسید حمیدصالحی آقای  دکتر خوانساری  (رزیدنت جراحی عمومی..) آقای  دکتر سبحانیان  (رزیدنت جراحی عمومی..)   تاریخ : شنبه 22/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

گراند راند مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترده مرده ئی   تاریخ: سه شنبه 18/7/96 ساعت 7 صبح     دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی SPSS

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی                SPSS گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران ) آقای دکتردهقانی تاریخ :پنج شنبه20/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 13-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه مورتالیتی

اطلاعیه کنفرانس بیمارستان  شهید مطهری موضوع:  مورتالیتی گرداننده :  آقای دکترسید حمیدصالحی آقای  دکتر خوانساری  (رزیدنت جراحی عمومی..) آقای  دکتر سبحانیان  (رزیدنت جراحی عمومی..)   تاریخ : شنبه 22/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان 7:30صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   تاریخ:سه شنبه 18/7/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی SPSS

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع: کارگاه آموزشی                SPSS گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ومرکز تحقیقات سوختگی برگزار کننده معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران ) آقای دکتردهقانی تاریخ :پنج شنبه20/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 13-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) ومرکز تحقیقات سوختگی درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستانی مشترک

اطلاعیه گراند راند مشترک   مرکز آموزشی درمانی (شهید مطهری و حضرت فاطمه(س))                             با حضور تمامی اعضاء هیئت علمی و رزیدنت های گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان حضرت فاطمه(س ) ، پزشکان وفراگیران پزشکی این مرکز برگزارمی گردد.   گرداننده : آقای دکترده مرده ئی   تاریخ: سه شنبه 18/7/96 ساعت 7 صبح     دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان ( بویژه اعضاء محترم  هیات علمی)، رزیدنت ها ،  اینترنهای این مرکز در راند مذکورالزامیست

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه راند عمومی بیمارستان شهید مطهری گرداننده: آقای دکترقدیمی تاریخ:سه شنبه11 /7/96 ساعت 7:30 صبح دربخشها  برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

کارگاه آموزشی روش نقد وداوری مقالات

اطلاعیه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری موضوع:   کارگاه آموزشی (روش نقد وداوری مقالات) گرداننده :  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری برگزار کننده معاونت تحقیقات وفناوری(دانشگاه علوم پزشکی ایران ) خانم دکترقالیچی تاریخ :چهارشنبه12/7/96 مکان: سالن کنفرانس بیمارستان شهید مطهری  ساعت 13-9صبح حضور کلیه پزشکان ، دستیاران فوق تخصصی وتخصصی مراکزآموزشی(علی اصغر،هاشمی نژاد و شهید مطهری) درکارگاه مذکورضروری است

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/7/15

اطلاعیه ژورنال کلاب مشترک مرکز آموزشی درمانی (حضرت فاطمه ( س ) وشهید مطهری)   موضوع : ژورنال کلاب   گرداننده: آقای دکترموسوی مجد آقای دکتر شهبازی(رزیدنت فوق تخصصی جراحی پلاستیک)                  آقای دکتر مومنی           (فلوشیپ سوختگی)               تاریخ :   شنبه  15/7/96 مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) ساعت 7صبح حضوراساتید ،رزیدنتها ی فلوی ترمیمی وفلوشیپ سوختگی درکنفرانس مذکورالزامیست  

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ -

ژورنال کلاب مورخ 96/7/11

  اطلاعیه کنفرانس بیمارستان شهید مطهری موضوع:   ژورنال کلاب   گرداننده : آقای دکتر ثبوتی    خانم دکتر قره باغی ( رزیدنت  بیماریهای کودکان)   تاریخ :  سه شنبه 11/7/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  ساعت  8:30 صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درکنفرانس مذکورالزامیست.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

case report

  اطلاعیه Case Report بیمارستان شهید مطهری   گرداننده : آقای دکتر  ثبوتی   تاریخ:سه شنبه 4/7/96 ساعت 8:30صبح  دربخش اطفال  برقرار خواهد گردید حضور فراگیران  پزشکی(اینترنها ودستیاران  تخصصی ) الزامیست

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع

  اطلاعیه موضوع:   دفاع از پایان نامه گرداننده : آقای دکتر سید حمید صالحی    خانم دکتر فیلسوف ( پزشک عمومی) تاریخ : یکشنبه2 /7/96   مکان: سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری    ساعت 7:30صبح   حضور کلیه پزشکان ،رزیدنتها و انترنها درجلسه   مذکورالزامیست.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

گراند راند عمومی بیمارستان

اطلاعیه گراند راند عمومی بیمارستان   شهید مطهری گرداننده: خانم دکتر مومنی تاریخ:سه شنبه 4 /7/96 ساعت 7:30 صبح  دربخشها برقرار خواهد گردید حضور کلیه پزشکان،رزیدنتهاوانترنها در راند مذکورالزامیست.

صفحه 1 از 2    
قبلی
1