دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش اخبارداخلی

:: case report - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: جلسه دفاع - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: گراند راند عمومی بیمارستان - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: ژورنال کلاب مورخ96/6/28 - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: گراند راند عمومی بیمارستان - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: case report - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: گراندراند آموزشی مورخ 96/6/21 - ۱۳۹۶/۶/۱۹ -
:: ژورنال کلاب مورخ 96/6/26 - ۱۳۹۶/۶/۱۹ -
:: گراند راند عمومی بیمارستان - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: ژورنال کلاب - ۱۳۹۶/۶/۹ -
:: case report - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: گراند راند عمومی بیمارستان - ۱۳۹۶/۵/۳۱ -
:: ژورنال کلاب مورخ96/5/29 - ۱۳۹۶/۵/۲۶ -
:: case report - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: case report - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -