دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

AWT IMAGE

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • دانشجویان


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش اموراداری

:: تحویل کارنامه فرزندان به واحدرفاهی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: ارتباط با واحدرفاهی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: رئیس اموراداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -