دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • دانشجویان


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش اموراداری

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ -

تحویل کارنامه فرزندان به واحدرفاهی

به منظور تقدیر و تشویق فرزندان کارکنان بیمارستان