دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • آموزش و پژوهش


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش آدرس و تلفن بیمارستان

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

آدرس و تلفن

آدرس و تلفن بیمارستان