دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش گروه های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

گروه های آموزشی دانشکده علوم توانبخشی

http://rehab.iums.ac.ir/page/3652/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C