دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش برنامه ۴ ساله آموزشی دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه4ساله آموزشی دانشگاه

برنامه 4 ساله آموزشی دانشگاه  بر مبنای سیاست های ابلاغی آموزش  راهبردهای آموزش در دانشگاه