دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

بایگانی بخش برنامه ۴ ساله آموزشی دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

برنامه4ساله آموزشی دانشگاه

برنامه 4 ساله آموزشی دانشگاه  بر مبنای سیاست های ابلاغی آموزش  راهبردهای آموزش در دانشگاه