دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش تشریفات(روادید)

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تشریفات(روادید)

تشریفات، هماهنگ با آداب و رسوم و زائیده شرایط زندگی هر مرز و بومی است. در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات می باشد.