دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کارگاه های 1396 اداره علم سنجی و انتشارات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه دوروزه مرور نظام بند ( systematic review)