دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

AWT IMAGE

  • اطلاعات بیمارستان
  • کارکنان
  • دانشجویان


امور اداری
امور مالی
امور پشتیبانی
دفترپرستاری

بایگانی بخش شرح وظایف دفترپرستاری

:: شرح وظایف دفترپرستاری - ۱۳۹۶/۳/۱ -