دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

بایگانی بخش کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درس اساتید

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح درس اساتید

طرح درس اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی