دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • خدمات الکترونیک
  • کارکنان
  • درباره ما
  • تماس با ما

آموزش ضمن خدمت
اداره رفاه و تعاون
سامانه اقامتی
فیش حقوقی
سامانه بیمه تکمیلیبایگانی بخش وضعیت مصرف نمک و شیوع فشارخون و بیماری های ناشی از آن در کشور مان

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

وضعیت مصرف نمک و شیوع فشارخون و بیماری های ناشی از آن در کشور مان