دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

آدرس بیمارستان شهید اکبر آبادی:تهران خ مولوی-ایستگاه باغ فردوس تلفن:55606034 د دور نگار:55608012