دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش هسته های پژوهشی

:: هسته بیوتکنولوژی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
:: هسته بیولوژی تولیدمثل - ۱۳۹۶/۳/۴ -
:: هسته نانوتکنولوژی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
:: هسته بیولوژی اعتیاد - ۱۳۹۶/۳/۴ -
:: هسته مهندسی بافت وطب بازساختی - ۱۳۹۶/۳/۴ -
:: هسته علوم اعصاب - ۱۳۹۶/۳/۴ -