دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش هسته های پژوهشی

img_yw_news
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ -

هسته بیوتکنولوژی

....

img_yw_news
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ -

هسته بیولوژی تولیدمثل

....

img_yw_news
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ -

هسته نانوتکنولوژی

...

img_yw_news
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ -

هسته بیولوژی اعتیاد

...

img_yw_news
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ -

هسته مهندسی بافت وطب بازساختی

...

img_yw_news
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ -

هسته علوم اعصاب

...