دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش خطوط تحقیقاتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خطوط تحقیقاتی

 ارزشیابی برنامه آموزشی:      ارزشیابی برنامه های درسی گروه های علوم پایه      ارزشیابی برنامه های تخصصی بالینی علوم پزشکی       ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم و سایر برنامه های آموزشی سوپروایزر: دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی عناوین:      تدوین استاندارد­ها و الگو­های مناسب برای ارزشیابی برنامه­ های آموزشی    ارزشیابی درونی برنامه­ های  آموزشی گروه­ های علوم پایه(دو گروه)     ارزشیابی درونی برنامه­ های آموزشی گروه­ های تخصصی(دو گروه)     فرا ارزیابی برنامه ­های ارزشیابی شده از دیدگاه ذینفعان  بررسی وضعیت موجود منابع آموزشی گروه­های پایه و تخصصی بالینی دستاورد: الگو و استاندارد ارزشیابی برنامه­ های آموزشی   برنامه درسی و دوره­ های آموزشی ارزشیابی شده گروه ­های علوم پایه و تخصصی   شناسایی نقاط ضعف و قوت و انجام اصلاحات در برنامه­ های آموزشی   تخصیص مناسب منابع آموزشی در گروه­ های علوم پایه و بالینی    برگزاری کارگاه  تهیه و تدارک مواد آموزشی و بروشوردر خصوص ارزشیابی برنامه­ های آموزشی برنامه درسی (کوریکولوم(      تبیین فعالیت های یاددهی-یادگیری      بازنگری برنامه ها سوپروایزر: دکتر شعله بیگدلی عناوین:     بررسی مقایسه­ ای برنامه­ های درسی تدوین شده با اجرا شده     تدوین طرح درس و طرح دوره  گروه¬های مختلف آموزشی     بازنگری برنامه¬های درسی گروه های علوم پایه و بالینی( دو مورد) دستاورد:    شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه­های درسی گروه­ها و اصلاح و ارتقا برنامه­ها    برنامه درسی بازنگری شده به تفکیک واحد¬های درسی    مشخص شدن وضعیت برنامه درسی پنهان     برگزاری کارگاه رهبری آموزش:      تدریس و یادگیری رهبری آموزشی      الگو های رفتاری رهبری سوپروایزر: دکتر زهره سهرابی عناوین:     بررسی سبک رهبری سیستم­ های آموزشی(گروه،کلاس،...)     بررسی ویژگی­های رهبران موفق در گروه­ های آموزشی     بررسی الگو­های رهبری مؤثر کلاس    بررسی الگو­های ارزشیابی رهبران آموزشی دستاورد:      تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و برنامه­ های عملیاتی    تهیه بسته­ های آموزشی نحوه اداره  مؤثر گروههای آموزشی    تهیه نرم افزار ارزشیابی مدیران     برگزاری کارگاه و دوره های کوتاه مدت مدیریت دانشگاه      چاپ مقاله ارزشیابی هیئت علمی:     ارزشیابی اعضای هیئت علمی در زمینه های آموزشی      فرا ارزشیابی از الگو ها  سوپروایزر: دکتر حمیدرضا برادران عناوین:     بررسی روشهای مناسب و نوین برای ارزشیابی اعضای هیئت علمی     آنالیز ارزشیابی اساتید     تطابق روش¬های ارزشیابی هیئت علمی با بسته¬های آموزشی و ... فعالیت¬های دانش پژوهی بررسی تطبیقی روش­های ارزشیابی اساتید در ایران با کشورهای توسعه یافته دستاورد:    رشد و ارتقاء شخصی و حرفه¬ای اعضای هیئت علمی     ارائه الگو­های نوین ارزشیابی اساتید     تهیه ابزار و فرم جدید روا و پایا برای ارزشیابی اساتید     برگزاری کارگاه        چاپ مقاله ارزشیابی دانشجو:     تحلیل آزمون در گروه های علوم پایه و بالینی     روشهای ارزشیابی دانشجو سوپروایزر: دکتر مسرور عناوین:    ارزیابی روش¬های نوین ارزشیابی دانشجو     تحلیل آزمون¬ در در رشته¬های مختلف علوم پایه و بالینی    بررسی آزمون¬های آزمون¬های MCQ، تشریحی، MATCHING متا آنالیز روشهای ارزشیابی دانشجو دستاورد:     شناسایی نقاط ضعف دانشجو و بهبود آن      ارائه مدل مناسبی برای ارشیابی دانشجو      برگزاری کارگاه¬های ارزشیابی دانشجو و تحلیل آزمون¬ها     تهیه بسته­ های آموزشی برای اساتید در مورد ارزشیابی دانشجو      چاپ مقاله   ابزارسازی آموزشی: ابزارهای روا و پایا  سوپروایزر:دکتر لادن فتی عناوین:     تهیه ابزار¬های روا و پایا برای ارزشیابی دانشجو    تهیه ابزار¬های روا و پایا برای ارزشیابی محیط آموزشی تهیه ابزار¬های روا و پایا برای ارزشیابی فرایند یاددهی- یادگیری دستاورد:    ارائه ابزار مناسب برای ارزشیابی دانشجو، محیط آموزشی و فرایند یاددهی- یادگیری    چاپ مقاله برگزاری کارگاه آموزش بالینی: استدلال بالینی  سوپروایزر:دکتر بوشهری عناوین: بررسی مبانی و مفاهیم استدلال بالینی(مهارت¬های بالینی، ارتباطی، تفکر انتقادی و کار ارزیابی  مبانی و مفاهیم استدلال بالینی تبیین الگوی استدلال بالینی در مواجهه دانشجویان با آزمون های استدلال بالینی  هزینه اثربخشی طراحی و برگزلری آزمون های استدلال بالینی دستاورد:  ارائه مدلی برای ارزشیابی استدلال بالینی   تهیه بسته های آموزشی  چاپ مقاله   برگزاری کارگاه