دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دانشجویان

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

بسته های آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

شرح وظایف و Log Book کارآموزان ارولوژی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

محتوای دوره های آموزشی