بایگانی بخش چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

:: سرکار خانم دکتر صدوقی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: سرکار خانم دکتر رئیسی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر رضاپور - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر رواقی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر سیدین - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر لنگری زاده - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سرکار خانم دکتر صیفوری - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر گرجی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر صدقی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سرکار خانم دکتر مصلحی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر شیخ طاهری - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سرکار خانم دکتر وطن خواه - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر هادیان - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر شعبانی نژاد - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر دلگشایی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر جعفری - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: سرکار خانم دکتر تورانی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر پناهی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: سرکار خانم دکتر احمدی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر ابوترابی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: سرکار خانم دکتر ابراهیمی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: خانم باقرزاده - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده - ۱۳۹۶/۳/۱ -