دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


معاون پشتیبانی دانشکده
دفتر معاونت پشتیبانی
شرح وظایف معاونت پشتیبانی


مرکز تلفن
تاسیسات
خدمات
انبار
نقلیه


اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
در مورد کمیته تحقیقات دانشجویی
اساسنامه
منشور اخلاقی


بایگانی بخش چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

:: سرکار خانم محقق - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: جناب آقای دکتر آرین - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: سرکار خانم دکتر صدوقی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: سرکار خانم دکتر رئیسی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر رضاپور - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر رواقی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر سیدین - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: جناب آقای دکتر لنگری زاده - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سرکار خانم دکتر صیفوری - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر گرجی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر صدقی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سرکار خانم دکتر مصلحی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر شیخ طاهری - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: سرکار خانم دکتر وطن خواه - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: جناب آقای دکتر هادیان - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر شعبانی نژاد - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر دلگشایی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر جعفری - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: سرکار خانم دکتر تورانی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر پناهی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: سرکار خانم دکتر احمدی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: جناب آقای دکتر ابوترابی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: سرکار خانم دکتر ابراهیمی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: خانم باقرزاده - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده - ۱۳۹۶/۳/۱ -