دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

بایگانی بخش چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر ملکی

فهرست آخرین مقالات ISI و Pubmed دکتر محمدرضا ملکی

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر آیت اللهی

فهرست مقالات سرکار خانم دکتر آیت اللهی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر نعمتی

چکیده مقالات اعضای هیات علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

سرکار خانم محقق

چکیده مقالات اعضای هیات علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر آرین

چکیده مقالات اعضای هیات علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر صدوقی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر رئیسی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر رضاپور

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر رواقی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر سیدین

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر لنگری زاده

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر صیفوری

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر گرجی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر صدقی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر مصلحی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده  

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر شیخ طاهری

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر وطن خواه

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر هادیان

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر شعبانی نژاد

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر دلگشایی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر جعفری

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر تورانی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر پناهی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر احمدی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

جناب آقای دکتر ابوترابی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

سرکار خانم دکتر ابراهیمی

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ -

خانم باقرزاده

چکیده آخرین مقالات سرکار خانم باقرزاده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده

چکیده مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده