دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش معرفی پزشکان مرکز آموزشی در مانی شهید اکبر آّبادی

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی پزشکان مرکز آموزشی در مانی شهید اکبر آّبادی

نام نام خانوادگی رشته (پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک عمومی، دندانپزشک متخصص و داروساز) مدرک (دکترای عمومی، تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) نوع تخصص (فقط در مورد پزشکان متخصص و دندانپزشکان متخصص) وضعیت هیات علمی (تمام وقت، تمام وقت جغرافیایی، غیر تمام وقت و ...) تعداد ماههای حاضر در سال تعداد روزهای حضور در ماه میانگین ساعات حضور روزانه نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر نام بیمارستان نوع  بیمارستان سازمان متبوع (دانشگاهی، خصوصی، خیریه، نفت، تامین اجتماعی و ...)  آرش  بردبار پزشک فوق تخصص فوق تخصص نوزادان تمام وقت 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مریم   کاشانیان پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 10 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ماشاءا... کاظمی زاده پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران نبی ا...   نصیری پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران فاطمه   شریف زاده محلاتی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مهناز   اشرفی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 17 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران شهره   بهاء صدری پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 5 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران فریده   کی پور پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوره   شعبانی زنجانی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران افسانه   قاسمی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت  12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران شایسته   پراشی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران فتانه   زنوزی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران  مریم   رحیمی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مژگان    جاودانی مسرور تنها  پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ماندانا  رشیدی میبدی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران  آزاده   اکبری سنه پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران  ربابه   محمدبیگی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مریم  کرمعلی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 3 4 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مریم  کرمعلی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی