دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

بایگانی بخش معرفی پزشکان مرکز آموزشی در مانی شهید اکبر آّبادی

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی پزشکان مرکز آموزشی در مانی شهید اکبر آّبادی

نام نام خانوادگی رشته (پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک عمومی، دندانپزشک متخصص و داروساز) مدرک (دکترای عمومی، تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) نوع تخصص (فقط در مورد پزشکان متخصص و دندانپزشکان متخصص) وضعیت هیات علمی (تمام وقت، تمام وقت جغرافیایی، غیر تمام وقت و ...) تعداد ماههای حاضر در سال تعداد روزهای حضور در ماه میانگین ساعات حضور روزانه نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر نام بیمارستان نوع  بیمارستان سازمان متبوع (دانشگاهی، خصوصی، خیریه، نفت، تامین اجتماعی و ...)  محمدحسین   بدخش پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مریم   کاشانیان پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 10 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ماشاءا... کاظمی زاده پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران نبی ا...   نصیری پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران فاطمه   شریف زاده محلاتی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مهناز   اشرفی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 17 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران شهره   بهاء صدری پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 5 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران فریده   کی پور پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوره   شعبانی زنجانی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران افسانه   قاسمی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت  12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران شایسته   پراشی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران فتانه   زنوزی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران  مریم   رحیمی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مژگان    جاودانی مسرور تنها  پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ماندانا  رشیدی میبدی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران  آزاده   اکبری سنه پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران  ربابه   محمدبیگی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مریم  کرمعلی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 3 4 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مریم  کرمعلی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی