دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش درمانگاه قلب

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

درمانگاه قلب

درمانگاه قلب مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی هر روز صبح از ساعت 8 تا 12 می باشد نام  پزشک:خانم دکتر فرناز خداپرست