دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش درمانگاه زنان

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

درمانگاه زنان

هر روز صبح از ساعت 8 الی 12 و کلینیک ویژه مرکز  از ساعت 13 پذیرش انجام می شود.