دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بخش اورژانس بستری

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی

اورژانس این مرکز شامل 18 نفر پرسنل می باشد و در تمام مدت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما بیماران  محترم می باشند. سرپرستار اورژانس :سرکار خانم برخورداری