دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش برنامه هفتگی اتاق عمل و درمانگاه جراحان عمومی و فوق تخصص ترمیمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

برنامه هفتگی اتاق عمل و درمانگاه جراحان عمومی و فوق تخصص ترمیمی

برنامه هفتگی اتاق عمل و درمانگاه جراحان عمومی و فوق تخصص پلاستیک،ترمیمی و سوختگی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری  1/6/96   ایام هفته   اتاق عمل جراحان عمومی 16-8:30 اتاق عمل جراحان فوق تخصص پلاستیک و ترمیمی و سوختگی     16-8:30    درمانگاه صبح  ساعت 12-9 ملاقات با همراه  بیمار13-12 درمانگاه  بعد از ظهر ( کلینیک ویژه)   17-14 درمانگاه جراح عمومی درمانگاه جراح فوق تخصص شنبه دکتر سید حمید صالحی دکتر هومند+دکتر مومنی دکتر ده مرده ئی (دکتر قدیمی)   دکتر ترابی دکتر موسوی   مجد دکتر ده مرده ئی  ( جراح فوق تخصص)   یکشنبه دکتر سید حمید صالحی دکتر موسوی مجد دکتر ترابی+ دکتر عباس زاده دکتر کریمی   دکتر هومند دکتر قدیمی   دکتر ترابی متخصص جراحی عمومی دوشنبه دکتر موسوی دکتر ترابی دکتر هومند دکتر مومنی( از 12 به بعد ) دکتر ده مرده ئی    دکتر موسوی   مجد   دکتر مومنی دکتر قدیمی   دکتر موسوی   مجد ( جراح فوق تخصص)   سه شنبه دکتر عباس زاده + دکتر مومنی  دکتر ده مرده ئی دکتر قدیمی   دکتر فرقانی (دکتر  قدیمی) دکتر کریمی( از 12 به بعد)   دکترسید حمید صالحی دکتر کریمی دکتر فرقانی ( جراح فوق تخصص)   چهارشنبه دکتر هومند + دکتر عباس زاده دکتر سید حمید صالحی دکتر ترابی+ دکتر ده مرده ئی دکتر موسوی  مجد   دکتر ده مرده ئی   دکتر ده مرده ئی دکتر ده مرده ئی دکتر ده مرده ئی  ( جراح فوق تخصص)   پنج شنبه دکتر حسن زاده ( جراح فوق تخصص)   (یک هفته  در میان) دکتر موسوی مجد دکتر ترابی   دکتر حسن زاده ( جراح فوق تخصص)   (یک هفته  در میان)       دکتر ده مرده ئی رئیس مرکزآموزشی ودرمانی شهید مطهری