دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش وظایف و اختیارات هیأت امناء

:: وظایف و اختیارات هیأت امناء - ۱۳۹۶/۳/۱ -