بایگانی بخش دستورالعمل ایجاد دبیرخانه دائمی هیات امناء

:: دستورالعمل ایجاد دبیرخانه دائمی هیات امناء - ۱۳۹۶/۳/۱ -