دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش دستیاری

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه کشیک دستیاران اسفند 96 بیمارستان رسول اکرم

./files/emd/files/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه کشیک دستیاران اسفند 96 بیمارستان فیروزگر

./files/emd/files/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87_96.docx

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه کشیک دستیاری اسفند 96 بیمارستان شهدای هفتم تیر

./files/emd/files/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87.docx

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه آموزشی اسفند ماه

./files/emd/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C__%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_96.docx

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه آموزشی بهمن ماه 96

./files/emd/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_96.docx

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ -

برنامه آموزشی بهمن ماه

./files/emd/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_96.docx

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

کارگاه های آموزشی 6 ماه دوم سال 96

img_yw_news
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ -

برنامه آموزشی آبان ماه 1396