دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش درباره مرکز

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

چارت سازمانی

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ -

ارزشیابی مرکز

img_yw_news
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ -

اساسنامه و ارکان

تصویب قطعی اساسنامه و چارت سازمانی مرکز صورت پذیرفت.

img_yw_news
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ -

معرفی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

معرفی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد