دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

img_yw_news
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ -

تصویری

تصویری

img_yw_news
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ -

تصویری

تصویری

img_yw_news
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ -

تصویری

تصویری

img_yw_news
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ -

تصویری

تصویری

img_yw_news
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ -

تصویری

تست تست تست

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ -

جلسه

همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر جدید الورود در دانشگاه برگزار شد.