دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

:: شست کمیته علمی KTEC با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و مراکز تحقیقاتی تکنولوژی بهداشت محیط و بهداشت کار - ۱۳۹۵/۵/۲۶ -
:: ریاست مرکز تحقیقات تکنولوژِی بهداشت محیط:1000 روز طلایی، فرصتی بی بازگشت، پنجره ای رو به آینده ای روشن - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: هشدار رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژِ بهداشت محیط در خصوص افزایش مصرف بلانکیت در نان های سنتی شهر تهران - ۱۳۹۵/۵/۱۱ -
:: دکتر جنیدی معاون بهداشتی دانشگاه ایران و ریاست مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط در خصوص افزایش مصرف بلانکیت در نان های سنتی شهر تهران هشدا - ۱۳۹۵/۵/۱۱ -
:: وزارت بهداشت با تاسیس مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط موافقت اصولی به عمل آورد - ۱۳۹۵/۱/۲۱ -
:: تاسیس مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط - ۱۳۹۵/۱/۲۱ -
:: انتصاب جناب آقای دکتر احمد جنیدی جعفری به سمت ریاست مرکز - ۱۳۹۵/۱/۲۱ -
:: اولین جلسه مرکز تحقیقات با حضور ریاست محترم دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه برگزار گردید - ۱۳۹۵/۱/۲۱ -