دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [site news]

img_yw_news
یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ -

schedule of genetics

schedule of genetics 2nd

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ -

one

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ -

two

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ -

Examination program

entrance student of Jan 2015

img_yw_news
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ -

weekly program of first term

weekly program, education

img_yw_news
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ -

happy new year

happy new year

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

school

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

school

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

sport land

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

labratory

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

labratory

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

library

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

model saloon

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

labratory

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

*

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

*

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

*

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

*

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ -

*

*