دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد بهداشت محیط

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد بهداشت محیط

واحد بهداشت محیط از نظر سازمانی این واحد زیر مجموعه مدیریت سازمان و مدیریت کنترل کیفی می باشد. از نظر جغرافایی واحد بهداشت محیط در طبقه اول و در قسمت اداری واقع شده که مسئول واحد آن خانم مهندس فرناز نگینی ( کارشناس بهداشت محیط ) هستند . وظایف مربوط به این واحد از سال 1395 توسط خانم مهندس فرناز نگینی انجام گردیده است . این واحد همه روزه از ساعت 7 تا 14 انجام وظیفه می نماید. از وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد : هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن نظارت و مداخله در عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و معتمد محیط زیست برای انجام نمونه برداری از آب مصرفی و پسماند و پساب خروجی فاضلاب کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و بررسی نتایج آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و انجام کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل : ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )  نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود.) ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی ) ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .