دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد حسابداری

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد حسابداری

رئیس اداره حسابداری:سرکار خانم نوشین مشیری شرح وظایف 1- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها واسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی 2- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری 3- همکاری در تهیه نامه ها – بخشنامه ها-دستورالعملها و طرح تصویبنامه ها 4- شرکت در کمیته ها و کمیسیونهای مربوطه 5- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن 6- برآورد هزینه ها در دستگاه و درخواست بودجه 7- پیگیری دریافت تخصیص و هزینه آن برابر مقررات 8- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با توجه به نوع تخصیص 9- ارسال گزارش تراز عملیاتی هرماه و هرسال و بستن حسابهای مرکز 10- کنترل و نظارت بر کار حسابداران و افراد تحت سرپرستی 11-نظارت بر پرداختهای جاری مرکز 12-گزارش عملکرد مالی به مسئولین مرکز 13-تنظیم تفاهمنامه یکساله مرکز بر اساس درآمد سالیانه 14-پیگیری دریافت تخصیص از دانشگاه 15-کنترل کلیه حسابهای مرکز 16-رسیدگی به مغایرتهای بانکی –تراز بصورت ماهیانه 17-کنترل واریز وجوه نقدی صندوق درآمد در موعد مقرر به بانک 18-نظارت بر عملکرد واحد بیمه گری –صندوق درآمد-ترخیص 19-کنترل درآمد و هزینه و جلوگیری از هزینه های مازاد بر تعهد 20-نظارت بر عملکرد انباردار و کارپرداز 21-نظارت بر کلیه مکاتبات (دریافتی-ارسالی)امورمالی و پیگیری آن 22-بستن حسابهای پایان سال و ارائه تراز سالیانه 23-همکاری با حسابرسان اعمی در پایان سالجهت بستن حسابهای مرکز 24-نظارت بر کلیه قراردادهای منعقده مرکز 25-نظارت بر فروش اموال اسقاط طبق وابط 26-نظارت و کنترل بر کلیه آمارهای مربوط به عملکرد امور مالی 27-پاسخگویی به کارشناسان اعزامی از دانشگاه و حسابرسان 28-شرکت در انبارگردانی پایان سال و نظارت بر موجودیهای انبار در طی سال 29-جلوگیری از خریدهای غیر ضروری و اطلاع رسانی به مسئولین مرکز 30-رسیدگی به ارسال صورتحسابهای بیمه پایه در موعد مقرر 31-بررسی کسورات و پیگیری علل آن و اقدام جهت رفع کسورات 32-بررسی پرونده بیماران از لحاظ هزینه و استرداد ودیعه 33-نظارت بر واخواهی های اعمال شده به اسناد کارپردازو هزینه های آن 34-پیگیری ثبت های مربوط به سایتهای مالی مرکز 35-تهیه و تنظیم کلیه مکاتبات مالی با دانشگاه و دیگر سازمانهای مربوطه 36-بررسی صورت بدهی های مرکز بصورت مستمر 37-نظرت و پیگیری مربوط به پرداختهای پرسنلی(اضافه کار-کارانه)و تامین تخصیص مربوط به آن 38-شرکت در کلیه جلسات مالی و بودجه ای دانشگاه 39-نظارت بر هزنه ها و ردیف های متمرکز و تخصیص های صادر شده (هزینه ها در جاهای مربوطه و از ردیفهای لازم هزینه گردد)