دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد مددکاری

img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد مددکاری

واحد مددکاری:مسئول واحد افسانه گنجی - هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی آنان 2- تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی و روانی بیماران با مراجعه روزانه به بخشها 3- تماس با موسسات درمانی و اجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران بستری و سرپایی 4- بررسی وضعیت مالی بیماران و حل مشکل پرداخت هزینه های درمانی 5- تماس با سایر واحدها جهت هماهنگی در نقل و انتقال بیمارانی که به درمان خاصی نیاز دارند 6- ارائه گزارش و اطلاعات به مقامات مسئول بیمارستان به منظور حل مشکلات بیمار 7- آماده سازی بیماران جهت بازگشت به اجتماع و یا آماده سازی خانواده جهت تحویل بیماران خود 8- شناسایی و استفاده از منابع اجتماعی،رفاهی به حضور خیرین برای کمک به حل مشکل بیماران 9- انجام وظایف محوله مسئولین به واحد مددکاری 10- ارجاع بیماران بدون همراه و مجهول الهویه به اجتماع و یا مراکز نگهداری از جمله بهزیستی ، گرمخانه 11- مصاحبه و مشاوره جهت استفاده از امکانات ارائه شده توسط دولت برای بیماران از جمله بیمه ایرانیان، بیمه های تکمیلی و مصدومین ترافیکی